Tender notice for Desktop Computer
News & Events
काठमाण्डौं महानगरपालिकाको कर भुक्तानी connectIPS मार्फत November-02-2021
काठमाण्डौं महानगरपालिकाको कर भुक्तानी connectIPS मार्फत
स्थानिय सरकारको कर भुक्तानी समेत अन्लाईनबाटै गराउने गरी काठमाण्डौं महानगरपालिकाले जनताले तिर्नुपर्ने आफ्नो सबै कर भुक्तानी connectIPS मार्फत बैंक खाताबाटै हुने सुविधाको थालनी गरेको छ। यस सुविधाको लागी काठमाण्डौं महानगरपालिकालाई connectIPS मा नबिल बैंक मार्फत आबद्ध गराइएको हो । 
 
यस सुविधा सँगै करदाताले महानगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति कर, मालपोत (भूमीकर), व्यवसाय कर, बहाल कर, लगायतका सम्पूर्ण कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्कहरु घरमै बसेर दाखिला गरी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरी अन्लाईन भुक्तानीको लागी connectIPS e-Payment मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस संगै कर तिर्न करदाताले कार्यालयमा गएर लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने भएकोले करदातालाई यस सुविधाले सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
 
महानगरपालिकाको राजस्व प्रणालीमा करदाताले आफुलाई पायक पर्ने वडा कार्यालय गई एक पटक आफ्नो मोवाईल नम्बर र ईमेल ठेगाना आवद्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । यसरी आवद्ध गरी सके पछि करदाताले  https://eservice.kathmandu.gov.np/ मा गई आफ्नोे User Name र Password प्राप्त गरी सोझै विवरण दाखिला गरी रकम भुक्तानीको लागी आफ्नोे बैंक खाताबाट connectIPS मार्फत सजिलै कर तथा राजस्व भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । 
connectIPS e-Payment प्रणाली अनलाइन भुक्तानीको एकिकृत प्ल्याटफर्म हो, जसमा अनलाइन फण्ड ट्रान्सफर, लगायत नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको भुक्तानी, राहदानी शुल्क भुक्तानी, नागरिक लगानी कोषको भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी भुक्तानी, मोबाईल वालेटमा फण्ड लोड, नेप्से अनलाईन ट्रेडिङ्ग तथा सेयर ब्रोकरलाई भुक्तानी, ट्राभल एजेन्सी भुक्तानी, स्कुल/कलेज, इन्स्युरेन्स भुक्तानी, जस्ता कारेवारहरु गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
 
थप जानकारीका लागि www.connectips.com हेर्नुहोला ।